Etik İlkeler
 

Dürüstlük:

TELAS A.Ş., Müşterilerine sağladığı ürün konusunda, verdiği sözlere ve anlaşmalara uyar. Kendisi tarafından ya da diğer şirketler aracılığıyla, patent, telif hakları, ticari sırlar, marka, bilgisayar programları ya da diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarının yetkisiz kullanımından kaçınır.

Hukuka saygı:

Tüm faaliyetlerinde yasal kurallara uygun hareket eder. Başka kuruluşlardan aldığı sürekli hizmetlerin yasalara uygun verilmesini kontrol eder ve gerekli takibi yapar. TELAS A.Ş. vergi ve diğer yasal yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyi, topluma örnek olmayı hedefler. Yasadışı ya da suç oluşturacak faaliyetlere girmez. İş yaşamında, iş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmaz.

Bilgiyi Elde Etme, Kullanma Ve Koruma:

TELAS A.Ş., bilgilendirme politikaları çerçevesinde kamuoyuna ve ilgili sosyal paydaşlara şirket ve faaliyetleri hakkında doğru ve tam bilgi verir. Kendisine hizmet veren şirketlerin özel bilgilerini onlardan izinsiz üçüncü şahıslarla paylaşmaz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Ve Çevre:

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), TELAS A.Ş.'de önemli bir yere sahiptir. Her bir çalışan hem kendi iş güvenliğinden hem de çalışma arkadaşlarının iş güvenliğinden, ayrıca uymakla yükümlü olduğu İSG ve Çevre ile ilgili tüm prosedür ve talimatlardan sorumludur.

TELAS A.Ş. çevre ile ilgili konularda, zarar oluşmadan önleyici yaklaşımı destekler. Daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması için girişimlerde bulunur. Tüm faaliyetlerinde çevreyi kirletmeyerek, toprağı, suyu, havayı temiz tutmayı ilke edinmiştir.

Çıkar Çatışması ve Haksız Menfaat Sağlama:

Çalışanlar mevcut görevlerden faydalanarak kendilerine, yakınlarına, ailelerine ve/veya iş ilişkisinde bulunulan üçüncü şahıs ve kurum/kuruluşlara iş sözleşmesi dışında çıkar sağlayamazlar.

Kendi adlarına veya yakın akrabalarına dahil üçüncü şahısların adına, TELAS A.Ş.'nin önemli temel unsurlarını etkileyebilecek, şirket çıkarlarına ters düşecek işler ya da TELAS A.Ş.'ye menfaat görecek işler yürütülemez.

Çalışanlar şirketin taraf olduğu tüm işlemler ve sözleşmelerden doğrudan ya da dolaylı olarak kişisel menfaat elde edemezler.

Hediye Kabul Etme ve Verme:

TELAS A.Ş. çalışanlarının yanlı kararlar vermelerini sağlayacak, davranışlarını etkileyebilecek, işin gidişatına uygun olmayan, ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye ya da menfaat kabul etmemesi, 3. kişi, kurum ve kuruluşlara bu tarz etkiler oluşturabilecek hediye veya menfaat sağlama yönünde hiç bir girişimde bulunmaması esastır.

Şirket Çalışanları;

  1. Alınan hediyeler işletme iş yapma amacına uygun, kanun ve yönetmeliklere ters düşmeyecek nitelikte, hediyenin dış paydaşlar tarafından öğrenildiği takdirde şirket imaj ve itibarını zedelemeyecek olması koşulu ile Etik kuralları el kitabında belirtilen ve çerçevesi çizilmiş hediyeleri alabilir ve/veya verebilirler.

  2. Şirket promosyon malzemelerini, herhangi bir menfaate hizmet etmeksizin belli paylaşımlarda bulundukları iş ortaklarına, arkadaşlarına, kişisel kullanımlarına yönelik olarak onay alarak verebilir veya kullanabilirler.

Rüşvet Alma/Verme ve Görevi Kötüye Kullanma:

Her ne ad ile olursa olsun rüşvet ve/veya komisyon almak, vermek veya teklif etmek hiçbir şart altında kabul edilemez. Hiçbir çalışan, doğrudan veya dolaylı olarak, haksız menfaat elde etmek amacıyla, iş ilişkisi içerisinde olunan herhangi bir kişiye, para veya değeri olan herhangi birşey teklif ve taahhüt edemez, veremez veya para ya da değeri olan herhangi birşeyin verilmesine aracılık edemez.

Çalışanlar karşılaştıkları işlemlerde bu politika kurallarına aykırı hareket eden kişileri veya bu kurallara aykırılık gösteren her hangi bir durumu derhal ve direk olarak Etik Kurulu Başkanlığı'na iletmekle yükümlüdür.